top of page
schemajrd.png

Kto sa môže stať členom?

 • Občan obce Rakovec

 • Majiteľ pozemkov
  v katastri obce Rakovec

 • Zamestnanec družstva

 • Obec

 • Pozemkové spoločenstvo

 • Združenie

 • Súkromná firma

 • Investor

 • Živnostník

 • Samostatne hospodáriaci roľník SHR

Formy členstva a základné finančné benefity

 1. Základné členstvo (vklad 1 €), aj bez prenájmu pôdy
  - pre každého občana Rakovca alebo krajana a to bez ohľadu na to, či vlastní alebo nevlastní pôdu a bez ohľadu na to, komu ju v súčasnosti prenajíma
  - pre záujemcu z inej obce, katastra po vzájomnej dohode

   

 2. Členstvo cez čiastočný predaj pôdy a čiastočný prenájom
   

 3. Členstvo cez finančný vklad 1000 € a viac, aj bez prenájmu pôdy
   

 4. Členstvo cez finančný vklad 1000 € a viac, s prenájmom pôdy
   

 5. Členstvo cez vklad pôdy
   

 6. Členstvo cez čiastočný vklad pôdy a čiastočný prenájom (100 €/ha + 20% bonus 20€ = 120 €/ha)
   

 7. Základné členstvo (vklad 1 €), + prenájom pôdy (100 €/ha + 20% bonus 20 € = 120 €/ha)
  - pre vlastníkov v katastrálnom území obce Rakovec Nad Ondavou
  - pre záujemcu z inej obce, katastra po vzájomnej dohode- súčasný prenajímateľ pôdy (zmluvy po Poľnofarm a Corona) pri súčasných podmienkach vylepšených o možný bonus až 20 €/ha
  - nový člen a zároveň možný prenajímateľ pôdy, ktorú má k dispozícii na prenájom
  - nový člen a zároveň možný prenajímateľ pôdy, ktorú má prenajatú u iného poľnohospodára, ale má záujem ju prenajať pre JRD Rakovec za podmienky ukončenia súčasného nájmu dohodou, alebo po vypršaní zmluvne dohodnutej doby nájmu
  - pri prenájme pôdy JRD Rakovec získavate ihneď vyšší nájom a to 100 €/ha (plus možný bonus až 20 €/ha, ak budete členom  družstva, teda spolu až 120 €/ha
  - možnosť úhrady aj viacročného základného nájmu vopred
   

Ostatné benefity

 • účasť na správe, hlasovaní

 • zvýšený základný nájom (100 €/ha)

 • dodatočný nájom, bonus, do výšky 20% základného nájmu

 • možnosť úhrady aj viacročného základného nájmu vopred

 • podiel z hospodárenia družstva

 • člen má podiel na celom majetku družstva, vrátane vloženého majetku jednotlivých členov (budovy, pôda, stroje, zvieratá …) a tiež podielu z nenávratných prostriedkov v prípade ich získania

 • v prípade záujmu o predaj pôdy, túto predáva družstvu a teda občanom obce a aj sám sebe, v prípade, že má záujem byť aspoň základným členom družstva

Ochrana investície

 • Pri vklade pôdy nárok na vrátenie zo zákona pri likvidácii

 • Pri predaji pôdy prednostný odkup

 • Možnosť zníženia, vrátenia vkladu, vyplatenia podielu

Technické zázemie, zabezpečenie, koordinácia pre spolupracujúce subjekty

technicke-zazemie....png
 • Pasienkové spoločenstvo
  - údržba zvernice (kosenie, hnojenie,
    údržba oplotenia, ťažba dreva)
  - dokrmovanie zvierat
  - technická, administratívna základňa

 • Obec
  - technická podpora pri realizácii projektov
  - spolupráca pri rozvoji

 • Lesy Rakovec
  - ťažba a spracovanie dreva
  - údržba lesa
  - technická, administratívna základňa

 • Poľovnícke združenie Rakovec
  - zabezpečenie krmiva
  - odborné skladovanie odlovených zvierat
  - technická, administratívna základňa

 • Občan
  - technická podpora, výpomoc
  - možnosť angažovania sa v projektoch
  - umožnenie členstva v družstve

 • Súkromná firma, živnostník, SHR
  - technická podpora, prenájom
  - administratívne zázemie
  - finančná podpora zaujímavých projektov

Technické zázemie, zabezpečenie, koordinácia pre spolupracujúce subjekty

Rozvojove plany.png
 1. Rastlinná výroba - polia

 2. Živočísna výroba - pasienky

 3. Pasienkové spoločenstvo
  Zvernica - etapa 1

 4. Pasienkové spoločenstvo 
  Zvernica - etapa 2

 5. Lesy

 6. Obnova viníc

 7. Obnova sadu alebo zalesnenia

 8. Obnova a vybudovanie
  hospodárskeho dvora

 9. Vybudovanie turistického centra - detské ihrisko, prírodné kúpalisko, škola v prírode

 10. 10  Mini ZOO

Súčasné a plánované rozvojové aktivity

Sucasne a planovane rozvojove aktivity.p
Sucasne a planovane rozvojove aktivity3.
 1. Zvernica - etapa 1

 2. Zvernica - etapa 2

 3. Agro turist centrum

 4. ZOO

 5. Priemyselný park

 6. Administratíva, stroje

 7. Ošípané

 8. Kone

 9. Hovädzí dobytok

 10. Sklady

 11. Farma

Čo bude vložené:

 • Zakúpený areál hospodárskeho dvora
  (budovy, časť pozemkov, siete …)

 • Pôda

 • Stroje, zariadenie kancelárii, servisu

 • Zvieratá

 • Potrebné financovanie na rekonštrukciu, nákup strojov, nábeh  nových projektov, prípadné dofinancovanie europrojektov

 • Vytvorenie tímu pracovníkov, spolupracovníkov

 • Nastavenie a zmanažovanie procesov

Potreba:

 • Globálna podpora obce a jej obyvateľov
  - finančná podpora nie je podmienkou
  - podpora formou prenájmu pôdy vítaná

Ciele:

 • Vytvorenie a realizovanie vzorového projektu reálneho rozvoja vidieka pri vzájomnej spolupráci obce, družstva, podnikateľských subjektov, spoločenstiev, pri aktívnom zapojení širokých vrstiev obyvateľstva
  so zabezpečením trvalého rozvoja a rastu našej obce

 • Vytvorenie silnej, ekonomicky a finančne stabilnej základne pre zabezpečenie činnosti už vytvorených subjektov - Pasienkové spoločenstvo Rakovec, Lesy Rakovec, Poľovnícke združenie Rakovec

 • Využívanie všetkých dostupných možností návratných aj nenávratných finančných zdrojov na rozvoj obce

 • Globálny rozvoj celého katastra obce Rakovec nad Ondavou v spolupráci s obcou Rakovec nad Ondavou

 • Zapojenie širokých vrstiev obyvateľstva do rozvojových projektov formou:
  - členstva v družstve
  - manažérskeho riadenia jednotlivých projektov v družstve
  - zamestnania sa v družstve

 • Vytvorenie lokálnych pracovných miest, podpora podnikateľskej činnosti

 • Vytvorenie podmienok pre prisťahovanie sa nových občanov (oprava domov, výstavba, predaj, prenájom)

 • Zhodnotenie existujúceho majetku občanov (pri vytvorení vhodných podmienok a zvýšenom záujme nových občanov o bývanie a život v obci rastie aj hodnota / predajná cena majetkov súčasných obyvateľov obce).

Mapa JRD vlastníctvo + prenájom známi vlastníci

Mapa Rakovec NZ_1_1600.jpg

Mapa JRD vlastníctvo + známi vlastníci + SPF

Mapa Rakovec NZ_2_1600.jpg
bottom of page