top of page

MERACIE PRÍSTROJE

Vlkomer
vlhkomer.jpg

MERANIE VLHKOSTI PÔDY

Prístroj meria vlhkosť pôdy s okamžitým odčítaním nameraných hodnôt. Pôdne sondy na meranie vlhkosti v rôznych hĺbkach pôdneho profilu. Na základe nameraných hodnôt sa dá optimalizovať závlahový systém.

ecmeter.jpg

EC METER

EC meter meria vodivosť v pôdnom prostredí, vode alebo výživovom roztoku.
Meranie pH v rozsahu 0,00-19,99 mS/cm
Rozsah teploty: 0-55 °C
Automatická kompenzácia teploty: 0-50 °C

Vodivosť je ukazovateľ , ktorý poukazuje na zasolenosť pôdneho roztoku, má priamy dopad na koreňové prostredie. Vodivosť závlahovej vody a výživového roztoku je veľmi dôležitá, nakoľko roztoky s príliš vysokou hodnotou EC môžu poškodzovať rastliny. Hodnotu EC ovplyvňuje vlhkosť pôdy, preto je dôležité merať EC pri relatívne rovnakej vlhkosti pôdy vo všetkých vrstvách , v ktorých sa realizuje meranie. Meranie EC sa doporučuje realizovať 30 - 60 min. po skončení zavlažovania. Meranie prebieha po jednoduchom zasunutí sondy do pôdy - ideálne do oblasti koreňovej zóny cca 5-10-15 cm. Po stabilizovaní údaju na displeji, odčítajte hodnozu EC. Pri opakovaných meraniach v rôznej hĺbke , môžete určiť kde dochádza ku koncentrácii hnojív

EC ukáže iba prítomnosť iónov, avšak neukáže aké ióny sú prítomné, na to treba urobiť ďalšie chemické analýzy. Kultúrne rastliny vo všeobecnosti rastú v rozmedzí EC 200 - 1200 μS/cm ( 0,2-1,2 mS/cm). Hodnoty pod 200 μS/cm poukazujú na veľmi nízky obsah solí v pôde až sterilnú pôdu , hodnoty nad 1200 μS/cm poukazujú na vyoský obsah solí v hnojivách alebo problémy s vlhkosťou, príp. závlahovou vodou.

Priame meranie EC v pôde, nieje tak presné ako meranie v laboratórnych podmienkach. Indikuje problém, ktorý treba začať riešiť. Dôležité je skôr zaznamenať trend zmeny počas vegetácie.

EC meter
phmeter.jpg

PH METER

pH je jeden z hlavných ukazovateľov vlastností pôdy , výrazne ovplyvňuje starostlivosť o trávnik.

pH vyjadruje množstvo iónov vodíka v pôde. Prítomnosť alebo nedostatok vodíkových iónov určuje či je pôda kyslá alebo zásaditá. pH väčšiny pôd je v rozmedzí 4-8,5. Za neutrálnu pôdu považujeme pôdu s pH 6-6,9, pričom pre trávniky je optimálne pH 5,8-6,5.

pH pôdy je vo veľkej miere ovplyvňované pôdnym typom, kvalitou závlahovej vody, kvalitou hnojív a systémom hnojenia, dažďovou vodou......

Príjem živín je limitovaný veľmi úzkym rozsahom pH, preto úprava pH je veľmi dôležitým faktorom pri údržbe trávnych plôch.

pH pôdy je súčasťou všetkých analýz.

Na rýchle stanovenie pH pôdy a vody je možné použiť pH meter.
Zistí okamžitú hodnotu ph a teplotu pôdy. Na základe nameranej hodnoty je možné robiť potrebné korekcie a prijať potrebé opatrenia.

Vplyv pH na príjem živín:

 

Pôdna kyslosť% N% P% KNevyužité živiny

Extrémne kyslá pôda pH4,530233371

Veľmi kyslá pôda pH 5,053345254

Stredne kyslá pôda77487733

Kyslá pôda pH 6,0895210020

Neutrálna pôda pH 71001001000

PH meter
penetrometer.jpg

PENETROMETER

Kompakcia - uhutnenie pôdy vzniká na každom type pôd. Roky záťaže a obrábania pôdy zapríčinia, že pôdne častice sa zhlukujú a vyplnia priestor, ktorý by mal byť vyplnený vzduchom.

Každý typ pôdy je inak náchylný na uhutnenie.

Dopad zkompaktnenej pôdy na rastliny a porast:
uhutnená pôda je ťažšia na obrábanie, je potrebná väčšia sila na jej spracovanie t.j. viac času, PHM a teda spracovanie pôdy je nákladnejšie
úroda a rastliny sú menej vyvinuté , horšie rastú , lebo koreňový sytém sa nevyvýja
prienik vody do pôdy je sťažený - čo má dopad na rastliny hlavne v období sucha a znižuje sa efektivita závlahy. Znižuje sa efektivita aplikácie pesticídov a hnojív.

Namerané hodnoty:
0-200 psi ( zelené pole) - dobré podmienky na rast
200-300 psi ( žlté pole) - sťažené podmienky na rast
nad 300 psi ( červené pole) - nevyhovujúce podmienky na rast rastlín

Vlhkosť meranej pôdy ovlyvňuje namerané hodnoty. Pôda by mala byť primerane vlhká,a meranie by sa malo robiť pri približne rovankej vlhkosti pôdy.
Penetrometer Vám pomôže určiť v akej hĺbke je zóna uhutnenia a kde je potrebné riešiť problém.

Pre lepšie určenie hĺbky uhutnenia je na tyči vyznačená stupnica v intervaloch 7,5 cm.

Doporučuje sa urobiť niekoľko meraní na záujmovej ploche.

Penetrometer
light meter.jpg

LIGHT METER

S prístrojom DLI 100 možno merať intenzitu svetla v ľubovoľnom poraste, skleníku...

Zariadenie meria fotosynteticky aktívnu radiácu - rozsah svetla 400- 700 nm.
Má tri identické meracie jednotky takže je možné merať intenzitu svetla súčasne na troch miestach a výsledky vzájomne porovnávať.
Intenzitu svetla možno merať jednak okamžite, ale aj kumulatívne (24 hodín).

Umiestnite meraciu jednotku na miesto merania jednoduchým zasunutím do pôdy. Spustením meracej jednotky jednak meriate okamžitú intentzitu svetly a ak necháte zariadenie spustené, meria denný úhrn svetelného žiarenia.

Nameraná hodnota DLI kvantifikuje svetlo dostupné pre rastliny na vykonávanie fotosyntézy. Priemerné hodnoty sa pohybujú v rozmedzí:
3 mol/m2/deň - zamračené zimné počasie
9 mol/m2/deň - jasné zimné počasie
12 mol/m2/deň - zamračené letné počasie
26 mol/m2/deň - jasné letné počasie

Light meter
bottom of page