top of page

Právne informácie 

Ochrana osobných údajov

Spoločnými prevádzkovateľmi  informačných systémov pre účely plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym pomerom, zmluvných vzťahov a oprávneného záujmu - priameho marketing sú zmluvné strany uvedené na zmluve, ktorá je k dispozícii u každého z prevádzkovateľov. Riadiacim podnikom je : JRD Rakovec, družstvo, Rakovec nad Ondavou 167, 072 03 Rakovec nad Ondavou, IČO: 52518167 IČDPH:  SK2121056707.Kontaktný e-mail:ochrana@tempus.sk

Aby sme mohli poskytnúť klientom všetky služby, potrebujeme od nich vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., a Nariadenia EP a rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon a Nariadenie). Zaväzujeme sa, že budeme s týmito osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s týmto Zákonom a Nariadením. 

Tieto údaje spracovávame pre účely plnenia našich zmluvných vzťahov a taktiež sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.  Sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každom kontakte s klientom. Pri prvom nakupovaní tovaru alebo služby je potrebné aby nám klient ako dotknutá osoba poskytol nasledovné informácie o sebe:

Meno a priezvisko, presná adresa, e-mailová adresa (slúži na  komunikáciu s klientom),voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s klientom).

Spracúvanie týchto osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch, na vybavenie objednávky a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej dotknutá osoba vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. V prípade tohto účelu nie je potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby. (čl.6 odsek 1, písmeno b Nariadenia)

V súlade s čl.6 odsek 1, písmeno f Nariadenia spracúvame osobné údaje dotknutej osoby aj na účel oprávneného záujmu – priameho marketingu - zasielania informácií o našich nových produktoch, zľavách a akciách na našich ponúkaných tovaroch a iných našich marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky našich služieb. Aj v prípade tohto účelu nie je potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti vyjadriť nesúhlas voči spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu a môže žiadať o ich výmaz a zabránenie ich ďalšieho zaradenia do distribučného zoznamu. 

Bezodkladne po obdŕžaní nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu riadiacim podnikom  JRD Rakovec družstvo,  zabezpečí ich výmaz a zabráni ich ďalšiemu zaradeniu do distribučného zoznamu. 

Osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o klientoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v prípade zmluvných vzťahov je určená daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctve a zákonom o registratúre.Pre  pre účel priameho marketingu budeme uchovávať tieto údaje maximálne 10 rokov. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je riadiaci podnik  JRD Rakovec družstvo oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom. 

Dotknutá osoba môže u nás písomne alebo elektronicky uplatniť všetky svoje práva na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa článkov kapitoly III Nariadenia. Ak má podozrenie, že jej osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100  Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

Zoznam spoločností, ktoré tvoria spoločných prevádzkovateľov:

 

BELEJ AGRO s.r.o

sídlo: Rakovec nad Ondavou 167, 072 03 Rakovec nad Ondavou        

IČO: 35692138            

IČDPH: SK2020861579        

zastúpená: Ing. Martin Sojka – konateľ        

bankové spojenie: Tatra banka    

IBAN: SK17 1100 0000 0029 2383 6278        

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 25646/V

BELEJ s.r.o

sídlo: Rakovec nad Ondavou 167, 072 03 Rakovec nad Ondavou        

IČO: 47427094            

IČDPH: SK2023903805        

zastúpená: Ing. Martin Sojka – konateľ        

bankové spojenie: Tatra banka    

IBAN: SK13 1100 0000 0029 2890 2078

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 33477/V

JRD Rakovec s.r.o

sídlo: Rakovec nad Ondavou 167, 072 03 Rakovec nad Ondavou        

IČO: 31711987            

IČDPH: SK2020488459        

zastúpená: Ing. Martin Sojka – konateľ        

bankové spojenie: Tatra banka    

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2735 0003

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 6562/V

JRD Rakovec, družstvo

sídlo: Rakovec nad Ondavou 389, 072 03 Rakovec nad Ondavou        

IČO: 52518167            

IČDPH: SK2121056707        

zastúpená: Ing. Martin Sojka – konateľ        

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa    

IBAN: SK87 0900 0000 0051 6084 3376    

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 25646/V

bottom of page