top of page
mokrá tráva

APLIKÁCIA POSTREKOV

Do procesu starostlivosti o trávnik patrí i ošetrovanie trávnika napadnutého chorobami a škodcami. Najmä pri intenzívnej údržbe trávnikov na futbalových a golfových ihriskách sa nevyhneme postrekovej aplikácii pesticídov, z ktorých sú na ošetrenie trávnikov využívané najmä fungicídne a herbicídne prípravky. Fungicídy sa používajú na zamedzenie vývoja, resp. ničenie hubových ochorení alebo plesní. Herbicídy sú chemické látky zabraňujúce rastu rastlín. Obyčajne slúžia na ničenie burín.

Na ošetrovanie trávnikov možno uplatniť celý rad pesticídov (fungicídnych i herbicídnych prípravkov). Ktorých použitie je podmienené v závislosti od požiadaviek trávnika.

Pesticídy sú chemické látky používané na ochranu rastlín voči chorobám, škodcom a burinám. Do tejto skupiny zaraďujeme fungicídy, herbicídy, insekticídy, rodenticídy, nematocídy a akaricídy. Z hľadiska prevádzky golfového ihriska sa zvyknú používať na ochranu trávnika predovšetkým fungicídne a herbicídne prípravky.

Fungicídy sa používajú na zamedzenie vývoja, resp. ničenie hubových ochorení alebo plesní.

Herbicídy sú chemické látky zabraňujúce rastu rastlín. Obyčajne slúžia na ničenie burín.

V Slovenskej republike môžeme používať na ochranu rastlín výhradne prípravky zaregistrované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Používané chemikálie na ochranu trávnika musia byť uvedené v Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, ktorý vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva SR

 

HERBICÍDY

Buriny sú v procese starostlivosti o trávnik jedným z negatív, voči ktorým treba bojovať. Pre zachovanie čistoty, kvality a estetického vzhľadu trávnika je potrebné ich odstrániť - použitím herbicídov. Sú to účinné látky alebo prípravky používané na reguláciu nežiadúcich rastlín (burín).

Sú chemické látky, ktoré slúžia na likvidáciu, resp. spomalenie vývinu rastlín. V procese údržby trávnika sa používajú ako prípravky na ničenie nežiaducich burín. Burinu možno charakterizovať ako rastlinný druh, ktorý konkuruje a negatívne vplýva na pestovanie kultúrnych plodín. Dnes herbicídy ničia burinu tak, že ťažia z jej vlastného rastu. Delíme ich podľa účinku:

Selektívne (výberové) 

účinkujú na 1 rastlinu alebo na skupinu rastlín, pričom nepoškodia ošetrované rastliny za predpokladu dodržania návodu na použitie. Teda buriny "zabijú", ale na trávy neúčinkujú. Selektívne herbicídy by sme nemali aplikovať za veterného a príliš slnečného počasia. Počas aplikácia by mala byť tráva suchá, pôda však vlhká. Pôsobenie herbicídu sa prejaví skrútením a zhnednutím listov, ich následným odumretím až odumrie celá rastlina. Najčastejšou aplikáciou herbicídov je postrek, príp. aplikáciou v práškovej forme. Pri aplikácii je treba ošetriť povrch trávnika rovnomerne a dávať pozor, aby sme tú istú plochu trávnika neošetrili dvakrát.

Na trhu sú už aj hnojivá s obsahom selektívneho herbicídu. Bolo dokázané, že súčasná aplikácia hnojiva s herbicídom, resp. hnojenie a následná aplikácia herbicídu o cca. 2 týždne je účinnejšia ako aplikácia herbicídu bez hnojenia, nakoľko trávy majú pohotovostné živiny okamžite k dispozícii.

Totálne (neselektívne)

ničia všetky druhy rastlín (buriny i zasiahnuté plodiny)
Využívajú sa v prípade potreby odstrániť všetku existujúcu vegetáciu a pri silne zaburinených povrchoch. Ich účinnosť je 10 - 14 dní. Po uplynutí tejto doby odumreté zvyšky vegetácie z povrchu odstránime mechanicky a pripravíme ho na založenie nového trávnika bez rizika, že v pôde ostali zvyšky pôvodnej vegetácie.
Podľa spôsobu, akým na rastlinu účinkujú:

Kontaktné (dotykové)

ničia rastlinu pri jej dotyku s látkou, koreňové klíčiacu rastlinu cez jej korene a herbicídy stimulujúce rast bránia rastu rastliny. Účinná látka nie je rozvádzaná v rastline.

Systémové (translokačné)

prenikajú do rastliny a sú v nej rozvádzané.

Dnes herbicídy ničia burinu tak, že ťažia z jej vlastného rastu. Používajú sa chemické látky, ktoré sa správajú ako hormóny buriny - jej prirodzené rastové látky - a vyprovokujú taký rýchly rast, že sa rastliny rýchle vyčerpajú a skoro hynú.

FUNGICÍDY

Chemické prípravky na zamedzenie vývoja alebo na zničenie cudzopasných húb a plesní. Použitie jednotlivých druhov fungicídnych prípravkov, stanovanie ich množstva či špecifikácie zloženia sa odvíja od stupňa poškodenia a zdravotného stavu trávnika.


Sú chemické prípravky, ktoré sa používajú na zamedzenie vývoja alebo na ničenie cudzopasných húb a plesní. Ich účinok spočíva v rozrušení podhubia parazitických húb alebo v zabránení vyklíčenia ich výtrusov. Z chemického hľadiska sa delia na meďnaté, sírnaté, organické a kombinované.

 

Použitie:

 

Zvýšené riziko napadnutia trávnika plesňovými ochoreniami nastáva v období vysokého výskytu zrážok a počas zimného obdobia. V takomto prípade možno aplikovať preventívne postreky širokospektrálnych fungicídov, ktoré vytvoria tzv. fungicídnu clonu, ktorou sa potláčajú prejavy plesní aj v prípade, že už sú plesňové spóry v trávniku prítomné. Použitie jednotlivých druhov fungicídnych prípravkov, stanovanie ich množstva či špecifikácie zloženia sa odvíja od stupňa poškodenia a zdravotného stavu trávnika.

Problematika ochrany trávnikov je pomerne zložitá, najmä vďaka neexistencii registrovaných chemických prípravkov. Na Slovensku nie je v súčasnosti k dispozícii ani jeden registrovaný fungicíd určený pre ochranu trávnika voči chorobám. Napriek tomu sa chemická ochrana trávnikov vykonáva, a to prípravkami, ktorých účinné látky sú súčasťou registrovaných chemikálií na ochranu poľných a záhradných plodín a je známe ich priaznivé preventívne či kuratívne pôsobenie proti špecifickým trávnikovým chorobám.

bottom of page